Информация за целевата група посетители на „ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА”

БЪЛГАРИЯ – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Съгласно Конституцията от 1991 година, България е парламентарна република, с ясно изразено разделение на властите.
 • България се намира между Южна и Източна Европа, на източната част на Балканския полуостров. Страната обхваща части от отделните региони, известни в класическата епоха като Мизия, Тракия и Македония.
 • В България преобладава умерения климат (студена зима и горещо лято).
 • Българските земи притежават едни от най-древните културни богатства в Европа.
 • Страната е член на Европейския съюз от 2007 г.
 • Според последното преброяване на населението през 2011 г. в страната живеят 7 327 224 души.
 • Най-голям град е столицата София с население над един милион жители.
 • Основните градове са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен, в които има над 100 хиляди души.
 • Основната част от население са православни християни.
 • Официалният език е български език, който е най-ранният писмено документиран славянски език. Българският език е славянски, един от 23-те официални езици на ЕС.
 • В България е създадена азбуката кирилица, която се използва в българския, руския, македонския, сръбския, украинския, беларуския език, русинския, както и в други държави от бившия СССР, Азия и Източна Европа.

Основни ключови числа

 • Според статистиката през второто тримесечие на 2014 г. БВП нараства с 1.6% спрямо същото тримесечие на предходната година.
 • През октомври 2014 г. индексът на потребителските цени е 100.9% (или месечната инфлация е 0.9%) в сравнение с данните за септември 2014 г. Инфлацията от началото на годината (октомври 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е минус 0.5%, а годишната инфлация за октомври 2014 г. спрямо октомври 2013 г. е минус 0.4%.
 • Хармонизираният индекс на потребителските цени от началото на 2014 г. (октомври 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е минус 1.8%, а годишната инфлация за октомври 2014 г. спрямо октомври 2013 г. е минус 1.5%.

Образование – Основни ключови числа

 • По данни от проведеното преброяване на населението към 1.02.2011 г. броят на лицата с висше образование е 1 348.7 хил., или всеки пети (19.6%) е висшист, a лицата, завършили средно образование, са 2 990.4 хил. (43.4%).
 • В началото на учебната 2013/2014 година в България има 2 026 общообразователни училища, от които 149 начални, 1 329 основни, 8 прогимназии, 139 гимназии и 401 средни общообразователни училища (СОУ).
 • Относителният дял на децата, изучаващи чужди езици, е 82.8%. Най-голям е делът на изучаващите английски език – 89,2% от тези, които изучават чужди езици.
 • Към 1.10.2013 г. в страната има 68 функциониращи частни общообразователни училища, от които 4 начални, 29 основни, 2 прогимназии, 27 гимназии и 6 средни общообразователни училища (СОУ). В частните общообразователни училища учат общо 6451 ученици, което е само 1.1% от общия брой на учениците.
 • Общият брой на студентите в България през учебната 2013/2014 г., включващ записаните в четирите образователно-квалификационни степени („професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор”), възлиза на 283.0 хил. души.
 • През 2013 г. ОКС „професионален бакалавър” са придобили 3.5 хил. студенти, от които 98.4% са български граждани.
 • Най-голям е броят на дипломираните по специалности в област „Стопански науки и администрация” - 1.3 хил., или 38.7% от общия брой на завършилите, следван от областите „Здравеопазване“ - 0.6 хил. (16.1%), „Спорт, туризъм и хотелиерство” - 0.5 хил. (15.3%), и „Технически науки и технически професии” - 0.5 хил. (14.8%).
 • Броят на чуждестранните студенти в България, обучаващи се в университети и специализирани висши училища, е 10.7 хил. през учебната 2013/2014 година.

Пазар на труда – Основни ключови числа

 • Коефициентът на заетост на населението на 15 – 64 навършени години е 59% през първото тримесечие на 2014 година.
 • Коефициентът на безработица е 13.0%, или с 0.8 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2013 година.

Целева група посетители на „ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА”

 • Дати: 13 – 14 март 2020 г.
 • Продължителност на форума: 2 дни (петък и събота)
 • Място на провеждане: София, Национален дворец на културата
 • Възраст на посетителите: 12 – 55 години
 • Брой посетители: 5 – 10 000 души